• Noorte- ja täiskasvanute vaba aja sisustamine spordiga ning läbi selle täisväärtusliku ja tervema ühiskonnaliikme kasvatamine.
 • Elva linna/valla populariseerimine spordilinnana ja piirkonnale sportlikuma maine loomine.
 • Noorte – ja profispordi ürituste organiseerimine ja oma ala spetsialistide koolitamine.
 • Olla oluline tööandja (sportlased, ametnikud, vabatahtlikud, jne)
 • Distsipliini ja korraarmastuse kasvatamine ja kujundamine.
 • Piirkonna noortele ühe elustsenaariumina sportlaskarjääri pakkumine
 • Jalgpalliks (ka muuks spordiks) vajaliku taristu pidev arendamine ning selle korrashoiu ja arendamise süsteemi innovatiseerimine.
 • Spordiklubi ja ürituste organiseerituse taseme pidev tõstmine ning viimine Euroopa tasemele.
 • Piirkonna ettevõtetele sportliku reklaamikanali loomine.
 • Piirkonna populariseerimine puhke ja spordipiirkonnana, aga ka täisväärtusliku elukeskkonnana.
 • Rahvusvaheliste- ja üle Eestiliste heategevus ja abiprogrammide populariseerimine.
 • Rohelise mõttelaadi- ja jätkusuutliku elustiili propageerimine.
 • Juurte- ja Eesti rahvuslike traditsioonide tähtsustamine ja edasikandmine
 • Märgata- ja tunnustada piirkonna missioonitundega inimesi
 • Puuetega- ja sotsiaalselt vähekindlustatud inimeste kaasamine klubi tegevusse